Historia

Historia BCK BIAŁE BRZEGI

Kultura jest dobrem zbiorowym i zbiorowym dorobkiem, owocem twórczego i przetwórczego wysiłku niezliczonych pokoleń (...) Jest nią całokształt zobiektywizowanych elementów dorobku społecznego, wspólnych szeregowi grup i z racji swej obiektywności ustalonych i zdolnych rozszerzać się przestrzennie." Tak o kulturze jako dziele pokoleń, kształtującym narody pisał słynny socjolog i folklorysta profesor Stefan Czarnowski.

 • Obraz kultury Białobrzegów stanowią zarówno placówki odgórnie powołane do jej upowszechniania i rozwoju, ale również organizację społeczne, stowarzyszenia powstałe z potrzeby serca by rozwijać świadomość kulturalną na tym terenie. Te ostatnie stanowiły pierwotną formę  życia kulturalnego, skupionego już w okresie międzywojennym wokół Szkoły, Straży Pożarnej, czy Kościoła. Już wtedy na szeroką skalę organizowano amatorskie występy na „kiermaszach” oraz imprezach okolicznościowych związanych z życiem miasta (otwarcie Straży Pożarnej, Szkoły, przyjazd dostojników duchownych), jak i państwa (bardzo uroczyste obchody święta 3-go Maja, rocznicy „Cudu nad Wisłą”, czy urodziny i imieniny Marszałka Piłsudskiego). Podczas takich właśnie uroczystości ujawniały się talenty literackie, artystyczne, sprawnościowe, a przede wszystkim organizatorskie ich uczestników.
 • Wraz z reformą administracji państwowej, a co za tym idzie powstaniem powiatu białobrzeskiego, zaczęto żywo interesować się powołaniem do życia instytucji nadzorującej i nadającej kształt tutejszemu życiu kulturalnemu. W roku 1956 powstał jednoosobowy Wydział Kultury, który miał w swoim założeniu szeroki instruktaż i pomoc w tworzeniu klubów i świetlic w powiecie, a przede wszystkim organizację imprez kulturalnych. Potrzeby i wymogi w tym zakresie przy równoczesnych trudnościach lokalowych i wyposażeniowych, niejednokrotnie zrażały podejmujących pracę, co skutkowało zmianami na stanowisku kierownika Wydziału Kultury, w 1959 roku Panią Stefanię Górnik zastąpiła Pani Kazimiera Dąbrowska.
 • W 1966 roku w ramach Wydziału uruchomiono Powiatową Poradnię Pracy Kulturalno-Oświatowej. Rozciągała ona merytoryczną opiekę nad licznymi  już wówczas klubami i świetlicami. Najbardziej widocznym efektem pracy komisji był konkurs recytatorski i konkurs piosenki radzieckiej. Ich laureaci wypełniali programy różnych uroczystości tamtych czasów.
 • Z chwilą utworzenia województwa radomskiego (czerwiec 1975r.) i likwidacją powiatu, zniknęła także Powiatowa Poradnia Pracy Kulturalno-Oświatowej. Na jej miejsce utworzono Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury na czele z dyrektorem Stanisławem Śledziem i kierownikiem świetlicy Anną Hernik. Świetlica, istniejąca od 1970 roku była jedynym pomieszczeniem przeznaczonym do prowadzenia działalności  kulturalnej, dlatego swój harmonogram zajęć opracowywała z wyjątkowa dokładnością (próby orkiestry dętej, zajęcia kółek zainteresowań - fotograficzne, plastyczne, recytatorskie, spotkania, zebranie itp.). Natłok imprez odbywających się w świetlicy uświadomił lokalnym władzom potrzebę budowy większej placówki - Domu Kultury. Na ten cel utworzono specjalny fundusz zbierający dobrowolne składki w wysokości 0,5% poborów pracowników wszystkich instytucji i zakładów  działających na terenie powiatu białobrzeskiego. W ten sposób udało się zebrać dużą jak na tamte czasy kwotę kilkuset milionów złotych. Pomysł budowy nowego Domu Kultury nie zyskał jednak uznania władz wojewódzkich. Wkrótce powstała nowa koncepcja  polegająca na adaptacji do celów kulturalnych budynku dydaktycznego byłej Szkoły Podstawowej.
 • Rozpoczęta budowa (1975), a wraz z nią rodząca się nadzieja na lepszą wizję przyszłości kultury, wymagała stworzenia fachowej i zwiększonej obsady kadrowej, zwłaszcza, że od 1984 roku MGOK pełnił funkcję placówki ponad-gminnej. Celom tym próbowali sprostać kolejni dyrektorzy lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych – Krzysztof Pecelt, Janusz Ćwikła i Jan Marzec. W owym czasie największą aktywność wykazywały kółka: muzyczne, taneczne, plastyczne oraz teatralne. One też, już w warunkach nowo oddanego budynku adaptowanej stanowiły podstawę działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w okresie przemian ustrojowych, początku lat dziewięćdziesiątych. Rok 1990 przyniósł także zmiany na stanowisku dyrektora MGOK, w drodze konkury objął je Arkadiusz Kurowski. Zadaniem nowego dyrektora było dostosowanie pracy ośrodka kultury do nowych warunków socjalnych, oraz otwarcie się na bardziej atrakcyjne formy działalności. W tym celu zlikwidowana została świetlica w Suchej, przejęto nadzór nad Stadionem Miejskim, a także zredukowano zatrudnienie w działach nie cieszących się dużym zainteresowaniem. Jednocześnie skoncentrowano się na uatrakcyjnieniu przyjętych form działalności, poszukując wciąż nowych treści zgodnych z duchem czasu. Obok tradycyjnych imprez typu: Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dożynki, pojawiły się imprezy jubileuszowe, sportowe turnieje miast i gmin, letnie i zimowe spartakiady, turnieje taneczne, festiwale piosenki, festiwale muzyki organowej, wigilie dla samotnych. Założono także nowe sekcje cieszące się duża popularnością wśród młodzieży i dorosłych między innymi sekcję szachową, brydżową, zapaśniczą, czy sekcję karate.
 • Lata dziewięćdziesiąte to okres dalszego poszerzania oferty kulturalnej M-GOK  pod kierownictwem Arkadiusza Kurowskiego. W nowy wiek Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury wprowadziła Małgorzata Łuszkiewicz pełniąca obowiązki dyrektora od 1999 do 2007 roku. To między innymi dzięki jej staraniom w budynku MGOK została stworzona kafejka  internetowa, swoją działalność rozpoczął także Klub Seniora. Jednocześnie by jeszcze bardziej uatrakcyjnić ofertę kulturalną otwarte zostały nowe sekcje i kluby zainteresowań, między innymi sekcja tkactwa artystycznego, akwarystyki, gastronomiczna, czy klub fantastyki „Panteon”. Wielką popularnością wśród lokalnej społeczności  zaczęły cieszyć się także plenerowe imprezy cykliczne takie jak „Pożegnanie Lata” czy „Majowe dni Białobrzegów”, te ostatnie stały się swoistym podsumowaniem pracy kulturalnej całego miasta i gminy Białobrzegi. Od roku 2004 cyklicznie organizowane są akcje feryjnego i wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Tęczowa Zima” i „Tęczowe Lato”. W akcjach tych bierze udział każdorazowo około 80 dzieci. W roku 2007 stanowisko dyrektora MGOK objęła Małgorzata Stanisławska - Kłosiewicz, w okresie tym między innymi dzięki jej staraniom, rozwinęła się działalność sekcji teatralnej.
 • Od marca 2009 do sierpnia 2016 roku dyrektorem Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury była Anna Tchórzewska. W tym czasie rocznie organizowano około 70 działań merytorycznych czyli razem w okresie tym zorganizowano ponad 370 wydarzeń kulturalnych. Wprowadzono nowe zajęcia: nauka gry na instrumentach oraz warsztaty dla najmłodszych w ramach Akademii  Przedszkolaka (plastyka i taniec).  Zainicjowano szereg imprez takich jak: Letnia Scena nad Pilicą, Białobrzeski Festyn Kultur Różnych, Białobrzeska scena młodych, Rockowisko, Białobrzeskie Lato pod chmurką czyli weekendowe spotkania z kulturą, Wigilię oraz Sylwester dla mieszkańców oraz Białobrzeskie Dyktando. Rozpoczęto także działania pozwalające pozyskać środki na działalność merytoryczną realizując po raz pierwszy w latach 2009/2010 trzy projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w przedszkolach białobrzeskich oraz w Suchej:  „W przyjaźni z muzyką 1”, „W przyjaźni z muzyką 2”, „W przyjaźni z muzyką 3”. W ramach wygranych wniosków dotyczących działalności merytorycznej w  MGOK-u  zrealizowano jeszcze następujące projekty: MAJOWE DNI BIAŁOBRZEGÓW - XII FESTYN KULTURALNO- REKREACYJNY maj 2010, MUZYCZNE SPOTKANIA  MŁODYCH 21.06.2010r. – 25.11.2011r., TĘCZOWA ZIMA –ZAGOSPODAROWANIE WOLNEGO CZASU DZIECI I MŁODZIEŻY Z GMINY BIAŁOBRZEGI  07.02.2011 - 28.02.2011 r., „TĘCZOWA ZIMA – 09.10.2012 -  17.10.2013. Miejsko- Gminny Ośrodek kultury został postrzegany jako nowoczesny, prężny dom kultury otwarty na współpracę oraz potrzeby lokalnej społeczności. Zarówno w Białobrzegach, jak i w województwie mazowieckim oraz w kraju działania merytoryczne MGOK  są docenianie i rozpoznawalne. Od lat MGOK prowadzi zajęcia artystyczne z tańca, piosenki, muzyki, plastyki, teatru i gry na instrumentach. Co roku uczestniczy w nich około 200 młodych ludzi, potwierdzających swoje umiejętności w przeglądach i konkursach, w kraju i zagranicą. Efektem tej pracy są niemal profesjonalne, jak mówią fachowcy, widowiska - muzyczne, taneczne i teatralne - prezentowane na rodzimej scenie (także za granicami kraju). Najważniejszym jednak efektem jest wykształcona u nich umiejętność uczestnictwa i odbioru sztuki. To efekt trudno mierzalny, ale decydujący o wszechstronnym rozwoju osobowości i umiejętności aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym w każdym wieku. Niewątpliwie wielkie znaczenie w rozwoju edukacji ma zapewnienie bezpłatnego dostępu do wszelkiego rodzaju informacji poprzez udostępnianie książek, czasopism jak również zapewnienie dostępu do Internetu. MGOK jest miejscem otwartym dla każdego – każdy może czuć się tu akceptowany i ważny.
 • Od września 2016 roku do połowy 2021 roku dyrektorem MGOK był Zygmunt Andrzej Łukomski, który został wytypowany na to stanowisko w drodze konkursu zorganizowanego przez Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach. W tym czasie białobrzeski Dom Kultury w dalszym ciągu organizował zajęcia m.in. wokalne, plastyczne, malarskie jak również taneczne. I to właśnie głównie na formę taneczną postawił ówczesny dyrektor MGOK dzięki któremu w naszym mieście takie imprezy taneczne jak: Mistrzostwa Polski w tańcu towarzyskim oraz open latin style (2016r.), Mistrzostwa Polski w Show Dance (2017r.), Mistrzostwa Świata IDO w tańcu par (2018r.) oraz Mistrzostwa Polski par tanecznych oraz formacji (2019r.). Oprócz imprez tanecznych została rozpoczęta działalność Dziecięcego Uniwersytetu oraz nawiązano współpracę z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu w ramach której wykładowcy z UTH będą przeprowadzać wykłady z najróżniejszej tematyki.
 • Od września 2021 roku p.o. dyrektora MGOK został Mateusz Rzeźnicki. Swoją pracę w naszym ośrodku kultury rozpoczął w 2019 roku jako zastępca ówczesnego dyrektora. W tym okresie zorganizowano wiele konkursów, przeglądów i wydarzeń dla mieszkańców. Wśród najważniejszych inicjatyw należy wymienić Białobrzeskie Regaty Kajakowe nad Pilicą, Kulturalną Ławeczkę (szereg imprez kulturalnych w okresie wakacyjnym) oraz muzyczne zakończenie wakacji z gwiazdami polskiej sceny muzycznej. W tym czasie reaktywowano również Białobrzeski Festiwal Piosenki, który od 2021 roku ma swojego patrona w osobie Jeremiego Przybory, a także po wielu latach sekcję szachową.
 • Od marca 2022 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach decyzją radnych Miasta i Gminy Białobrzegi oraz mieszkańców zmienił nazwę na Białobrzeskie Centrum Kultury "Białe Brzegi". Jednocześnie trwa budowa nowego skrzydła BCK-u. Planowany termin oddania nowego budynku to druga połowa 2022 roku.
logo pilica logo starostwo logo straz 152901 logo zapilicze
muw swm mck dzu